หน้าแรก     มหาวิทยาลัยของรัฐ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ
 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษ
   1.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   http://www.ru.ac.th/
   2.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   http://www.stou.ac.th/
 22 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจํากัดรับนักศึกษา)
   3.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   http://www.ku.ac.th/
   4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   http://www.kku.ac.th/
   5.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   http://www.chula.ac.th/
   6.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   http://www.tu.ac.th/
   7.  มหาวิทยาลัยทักษิณ   http://www.ttsf.or.th/
   8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร   http://www.nu.ac.th/
   9.  มหาวิทยาลัยบูรพา   http://www.buu.ac.th
   10.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   http://www.msu.ac.th/
   11.  มหาวิทยาลัยมหิดล   http://www.mahidol.ac.th/
   12.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
   http://www.wu.ac.th/
   13.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://www.swu.ac.th/
   14.  มหาวิทยาลัยศิลปากร   http://www.su.ac.th/
   15.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   http://www.psu.ac.th/
   16.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   http://www.ubu.ac.th/
   17.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   http://www.cmu.ac.th/
   18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
   http://www.sut.ac.th/
   19.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
   http://www.mfa.ac.th/
   20.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   http://www.mju.ac.th/
   21.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   http://www.nida.ac.th/th/
   22.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   http://www.kmitnb.ac.th/
   23.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
   http://www2.kmutt.ac.th/
   24.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   http://www.kmitl.ac.th/
   25.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   http://www.naracat.ac.th/
   26.  มหาวิทยาลัยนครพนม   http://www.mua.go.th/nakon/

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,679