OPS TECH - โอพีเอสเทค  : Open Source Technology  เราให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ + สื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียน และสถาบันการศึกษา   พร้อมจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้กับองค์กรของรัฐ  และองค์กรธุรกิจ

  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
     

 

 
                                                                                                                                                          
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-------------------------------
                     อาศัยอำนาจในมาตราข้อ 18 และข้อ 19(1) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
                1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
                                1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                            จำนวน 1 อัตรา
                                1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                        จำนวน 1 อัตรา
                     หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานปฏิบัติ คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง และค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  รายละเอียดปรากฏตาม ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
                2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร
                                (1) มีสัญชาติไทย
                                (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
                                (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                                (4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
                                (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                                (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น    
                                (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                                                                                                                                                      /3. วัน เวลา และสถานที่….
 
                                                                                               
 
-2-
                3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
                                ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ชั้น 2)   ระหว่างวันที่ 3  - 11 สิงหาคม   2552 ในวันและเวลาราชการ          
                4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
                                4.1 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้
                                                (1) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
                                                (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
                                                (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                                                (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ
                                                (5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
                                                (6) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
                                4.2 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรได้และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
                                ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกตำแหน่งในอัตรา  100.- บาท(ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
                                7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  14 สิงหาคม   2552
                                7.2 กำหนดสอบในวันที่  21  สิงหาคม 2552  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
                                                                                                                                                                    /6.3 ประกาศผล…..
 
 
                                                                                                 -3-
7.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ภายในวันที่ 26  สิงหาคม   2552
                7. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล                      
                                หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใช้วิธีการประเมิน “สมรรถนะ” ในทุกตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตาม  ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้                           
                8. เกณฑ์การตัดสิน
                                การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหา และเลือกสรรต้องได้คะแนนแต่ละวิธีการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
                9. การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
                                9.1 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามลำดับ  ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว สอบก่อนเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า
                                9.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบล จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล
                                9.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงเลยไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
                10. การบรรจุและแต่งตั้ง
                                10.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง โดยจะดำเนินการจ้างก็ต่อเมื่อ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบ 
                                10.2  ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจไม่เกินคราวละสี่ปี เว้นแต่ผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา   และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                ประกาศ ณ วันที่   27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552    
 
                                                                                            (ลงชื่อ)
                                                                                                          (นายพรหม   สรวนรัมย์)
                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 
 
 
ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่  27  กรกฎาคม 2552
 
                        หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานปฏิบัติ คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง และค่าตอบแทนของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ                    
                1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า  ช่างอิเลคโทรนิคส์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบตอบแทน   เดือนละ 5,760.-บาท
                1.2ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
        ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นลำดับแรก และพิจารณาจากปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพตามลำดับ
                                       อัตราค่าตอบตอบแทน   เดือนละ 5,760.-บาท
 
                    *******************************
 
 
 
 
    ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2552
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ทุกตำแหน่งใช้วิธีการประเมิน “สมรรถนะ” โดยวิธีการสอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)ดังนี้
                                1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) วิชาความรู้ทั่วไป ( คะแนน 50 คะแนน)
     - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.   2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5 พ.ศ. 2546 และกฎหมาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(2) วิชาภาษาไทย ( คะแนน 50 คะแนน)
            - ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา    โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ   จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือการทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
                                 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )    
                                 2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ทดสอบความรู้ในทางงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้                                                                               
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
                                2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
 
                                                                                                                              / 1. พ.ร.บ.คุ้มครอง.......
 
 
-2-
 1.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 2.ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนกับการเรียนรู้
 3. หลักการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กเล็ก
 4. ทฤษฎีและหลักการสำคัญ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสอนเด็กเล็ก
 5.การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กระดับก่อนปฐมศึกษา
                3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สอบสัมภาษณ์ )
                                ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว    ประวัติการศึกษา   ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ ในเรื่องความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
                                                                               
                                                                   *******************************
 
 
 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วันที่ประกาศ : 2552-07-27


ธันวาคม 2557
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ธันวาคม 2557
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.180.181
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,705,728


 
โอพีเอสเทค : OPSTECH (Open Source Technology) : ระบบเว็บไซต์ อบต., ระบบ MIS อบต., ระบบ e-Learning, ระบบประปา, ระบบขยะ
448 หมู่ที่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel : 0-4438-9564, 083-7487733  Fax : 0-4438-9564
Email : narin422@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.